Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Filmy edukacyjne dla ósmoklasistów

 

Pod koniec maja ponad 17,3 tys. warszawskich ósmoklasistów czeka pierwszy poważny, pisemny egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dla uczniów przygotowujących się do tego ważnego sprawdzianu zostały zrealizowane specjalne filmy edukacyjne.

Filmy zamieszczone są na stronie:     
https://youtube.com/channel/UCo8-PC53Ej4pQPx8DEz6d9g.

 

Trzymam kciuki za wyniki egzaminów i Wasze wybory dalszej ścieżki edukacyjnej.

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdającyspełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
– w terminie głównym

Termin główny – maj
Data
Przedmiot
25 maja 2021 r. (godz. 9.00)
język polski
26 maja 2021 r. (godz. 9.00)
matematyka
27 maja 2021 r. (godz. 9.00)
język angielski

–  w terminie dodatkowym

Termin dodatkowy – czerwiec
Data
Przedmiot
16 czerwca 2021 r. (godz. 9.00)
język polski
17 czerwca 2021 r. (godz. 9.00)
matematyka
18 czerwca 2021 r. (godz. 9.00)
język angielski

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b.) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

7. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

  • język polski
  • matematykę
  • język obcy nowożytny.

8. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

  • Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
  • Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
  • Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

9. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

10. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

11. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

12. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

13. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Gdzie szukać informacji o egzaminie?

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

  • informator o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
  • harmonogram, komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne
  • materiały dodatkowe ( zestawy zadań powtórkowych, próbne egzaminy).
 
Font Resize
KOLOR