Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Funkcjonowanie zerówki

 

 

,,Zerówka" - oddział przedszkolny

1. W Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. Oddziały te funkcjonują od poniedziałku do piątku. Czas zajęć obowiązkowych wynosi 5 godzin.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są na prośbę rodziców dzieci, które nie realizują tego obowiązku
w przedszkolu.

3. Odział taki nie może liczyć więcej niż 25 osób.

4. Wychowawstwo w oddziale powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy:

Miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan rozwoju szkoły, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych. Plan miesięczny zawiera: obowiązujące treści programowe, cele, tematy zajęć, formy, metody, literaturę, pracę wyrównawczą
i stymulującą, współpracę z rodzicami środowiskiem lokalnym oraz uwagi o realizacji. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej swojego oddziału oraz do prowadzenia obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowania.

Odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka.
Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
Włączenia najmłodszych w życie szkoły: imprezy i uroczystości szkolne.

Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.

Prowadzenie wnikliwej obserwacji dziecka w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych. Wstępna obserwacja dziecka nowoprzyjętego trwa dwa miesiące i odnotowuje się ją w arkuszach obserwacji. W końcu pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego nauczyciel odnotowuje obserwację w celu zdiagnozowania osiągnięć i wytyczenia kierunków do dalszej pracy, a w szczególnych przypadkach korzysta z pomocy pedagoga szkolnego i logopedy. W przypadku dzieci, co do których brak jest pewności o osiągnięciu dojrzałości szkolnej występuje z wnioskiem o skierowanie dziecka na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Nauczyciel odnotowuje wyniki obserwacji w opracowanym przez siebie Arkuszach Obserwacyjnych zawierających następujące obszary:

Dojrzałość emocjonalna i społeczna.
Dojrzałość umysłowa.
Dojrzałość do czytania i pisania.
Dojrzałość matematyczna.
Indywidualność.

Stosowanie zindywidualizowanych twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną.
Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Rady Pedagogicznej oraz placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

5. W oddziale takim może być dodatkowo zatrudniony pracownik obsługi do pomocy wychowawcy.

6. Dzieci z oddziału przedszkolnego mają prawo do dodatkowych zajęć nieobowiązkowych (języki obce, elementy informatyki, religia i inne). Czas trwania takich zajęć jest dostosowany do możliwości dziecka i wynosi 30 minut.