Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w  roku szkolnym 2016/2017

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

kiss  w oddziale przedszkolnym: obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna);

 •  kissw szkole: obserwacja pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy z uczniami − ma ona na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się; w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień.

 

Wsparcie dla poszczególnych grup:

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w oddziale przedszkolnym i  uczniowi w szkole - polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowej,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,
 10. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Ważne!

Katalog niepełnosprawności, które uprawniają do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest ściśle określony oraz ograniczony. Orzeczenie takie wydaje się uczniom:

 •  - niesłyszącym lub słabosłyszącym,
 •  - niewidomym lun słabowidzącym,
 •  - z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 •  - z niepełnosprawnością intelektualną,
 •  - z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
 •  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 •  - zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 •  - niedostosowanym społecznie.
 •  

Dla takich uczniów tworzony jest zespół składający się z: uczących go nauczycieli, specjalistów pracujących w szkole, rodziców ucznia, na życzenie rodziców do zespołu może być doproszony inny specjalista spoza szkoły, na zaproszenie dyrektora w posiedzeniu zespołu może wziąć udział pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opracowują oni wspólnie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który realizują w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych.

 

 Uczniowie przewlekle chorzy oraz niepełnosprawni niemający orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają tym uwarunkowaniom.

 

Interdyscyplinarny charakter pomocy

Aktualne przepisy prawa uwzględniają zaangażowanie pomocowych środowisk lokalnych w proces wsparcia udzielanego uczniowi oraz jego rodzinie. Inicjatorami wsparcia dla dziecka mogą być: pielęgniarki środowiskowe, higienistki szkolne, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi.

Konieczna jest  ścisła współpraca przy organizacji oraz udzielaniu pomocy z: rodzicami uczniów,poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

placówkami doskonalenia nauczycieli,przedszkolami, szkołami oraz placówkami,organizacjami pozarządowymi,instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

Formy pomocy

Wachlarz dostępnych środków jakimi dysponują nauczyciele oraz specjaliści
 w udzielaniu wsparcia swoim wychowankom :

 •  - zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 •  - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 •  - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 •  - zajęcia logopedyczne;
 •  - zajęcia socjoterapeutyczne;
 •  - zajęcia terapeutyczne.

 

Dziecko uzdolnione w przedszkolu

W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 •  - zajęć rozwijających uzdolnienia;
 •  - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć charakterze terapeutycznym;
 •  - porad i konsultacji.

Istotne jest uwzględnienie potrzeby rozwijania predyspozycji, zainteresowań oraz uzdolnień już w wieku przedszkolnym. Pozwala to na ich późniejszy, pełniejszy rozwój. Zwiększa wrażliwość emocjonalną i gwarantuje dostęp do tego typu zajęć również dzieciom mniej zamożnym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Liczba dzieci na zajęciach specjalistycznych

 Limity obowiązujące na zajęciach:

 •  - rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych − maksymalnie 8 uczestników,
 •  - korekcyjno-kompensacyjnych − maksymalnie 5 uczestników,
 •  - logopedycznych − maksymalnie 4 uczestników,
 •  - socjoterapeutycznych oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym − maksymalnie 10 uczestników.

 

Kiedy 60 minut staje się problemem

W praktyce szkolnej trudno prowadzić zajęcia specjalistyczne w ramach godziny zegarowej. Często również jest to niemożliwe ze względu na możliwości psychofizyczne dziecka. Dlatego stosuje się dzielenie przyznanego dziecku czasu, tak jednak aby łączny jego czas był realizowany w ramach jednego tygodnia.

 

Bieżąca praca nauczycieli - obliguje każdego nauczyciela do niezwłocznego podjęcia działań na każdym etapie pracy
z dzieckiem. Kryje się pod nim obowiązek: prowadzenia rozpoznania potrzeb, udzielenia natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości ucznia.

Zadania specjalistów

Pedagog/psycholog szkolny zobowiązani są do:

 •  - prowadzenia badań i działań diagnostycznych dzieci/uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu:
 •  - określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 •  - wspierania mocnych stron uczniów;
 •  - diagnozowania sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole - w celu:
 •  - rozwiązywania problemów wychowawczych,
 •  - wspierania rozwoju uczniów;
 •  - udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 •  - podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży;
 •  - minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych;
 •  - zapobiegania zaburzeniom zachowania ;
 •  - inicjowania różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 •  - inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 •  - pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 •  - wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Terapeuta pedagogiczny - do jego zadań należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych wobec uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych oraz zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów − we współpracy z ich rodzicami;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Logopeda -do jego zadań w przedszkolu, szkole - należą w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy
 • uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy
 • z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: