Procedury

Procedury

I. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

II. Zakres procedury

Procedurę stosuje się w Szkole Podstawowej Nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

IV.    Postanowienia ogólne

Do szkoły  może przychodzić tylko:

uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3) rozumie się:
- podwyższoną temperaturę ciała,
- ból głowy i ból mięśni,
- ból gardła,
- kaszel,
- duszności i problemy z oddychaniem,
- uczucie wyczerpania,
- brak apetytu.

 Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się do stosowania przez nich środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz 
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4.
8.    Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców/ opiekunów prawnych odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna 
i pracownika szkoły min, 1,5 m.
9.  Wychowawcy klasy/oddziału przedszkolnego ustalają sposoby szybkiej komunikacji  z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Rekomenduje się kontakt telefoniczny oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus.
10.W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

Higiena i dezynfekcja

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Należy zachować dystans w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarz, szatnia, pokój nauczycielski) lub stosować ochronę ust i nosa.
Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.
Należy    ściśle    przestrzegać    zaleceń producenta    środka    dezynfekującego,    zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, 
w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu     
(Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
Przy wejściu do szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych     
(Załącznik nr 2 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych szkoła zapewnia pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

VI. Organizacja pracy szkoły

Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
Zachowuje się ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali, z wyjątkiem takich przedmiotów jak: informatyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, wychowanie fizyczne, plastyka i technika.
Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie w czasie przerw nie przemieszczają się między korytarzami.
W klasach IV – VIII uczniowie spędzają przerwy na korytarzach przy salach,
w których odbywają się zajęcia.
W miarę możliwości organizuje się przerwy dla uczniów na świeżym powietrzu.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, 
w których nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów (Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby nie wymieniały się zabawkami 
a rodzice/opiekunowie prawni powinni zadbać o ich regularne czyszczenie 
i dezynfekcję).
Ustala się stałe godziny spożywania posiłków przez uczniów z poszczególnych klas.
Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.
Do regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.
Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposaża się
 w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

VII.    Przygotowywanie i wydawanie posiłków

Wyłącza się źródełka i fontanny wody pitnej. Korzystanie z innych dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni.
Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów 
i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
Segreguje się zużyte pojemniki i sztućce.
Ze stołówki usuwa się zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.
Dania są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych, a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte zgodnie z zaleceniami w pkt. 5.

VIII.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 
m odległości.
Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
    (Załącznik nr 3 do procedury –  Instrukcja pomiaru temperatury.
Zgoda na pomiar temperatury)

Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o podejrzeniu zakażenia ucznia.
Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.
Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

IX.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.
Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby (Załącznik nr 3 do procedury – zgoda na pomiar temperatury)
W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.
Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

Definicja KONTAKTU obejmuje:

każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego 
w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnym.

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS – Co-V2 na terenie szkoły

Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
Dyrektor szkoły/placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.
W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

XII.    Postanowienia końcowe

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900

Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedury świetlicy szkolnej stworzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej. We wszystkich salach świetlicowych obowiązują takie same procedury, 
a wychowawcy świetlicy są zobowiązani do ich przestrzegania. Procedury są umieszczone w widocznym i dostępnym rodzicom miejscu, a także dostępne u wychowawców świetlicy. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej zobowiązani są przed zapisaniem dziecka do świetlicy zapoznać się z poniższymi procedurami. Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów oznacza, że zapoznali się oni z obowiązującymi w świetlicy procedurami i regulaminem świetlicy i zobowiązują się ich przestrzegać.
I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
2. Świetlica przyjmuje dzieci od godz.7.00 do godziny 17:30.
3. W świetlicy może przebywać tylko: uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
4.Uczeń może być przyprowadzany do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
5. Za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych przed szkołą przed godz. 7.00 ponoszą odpowiedzialność rodzice/prawni opiekunowie.
6. Po przyjściu do szkoły uczeń zapisany do świetlicy ma obowiązek zgłoszenia się do niej.
7. Dzieci poniżej 7 roku życia do sali świetlicowej przyprowadzają rodzice/opiekunowie i powierzają opiece nauczycielowi. Przed wejściem do budynku rodzice/prawni opiekunowie zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
8. Dziecko, przychodząc do świetlicy, zgłasza swoje przyjście wychowawcy, który odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć świetlicowych lub karcie odbioru. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły.
PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY

1.Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu przez rodziców/opiekunów prawnych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
2.Odebrać ze świetlicy dziecko może tylko: rodzic / opiekun prawny lub inna upoważniona do tego celu osoba, która jest zdrowa i nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych.
3.Osoby odbierające dziecko ze świetlicy szkolnej przed wejściem do budynku zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą, dezynfekują ręce.
4.Rodzice/ prawni opiekunowie lub inne upoważnione do odbioru dziecka osoby posiadają ze sobą długopis i dokument potwierdzający tożsamość.

5. Wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi w godzinach pracy świetlicy od 7.00 do 17.30. Za dzieci pozostawione przed szkołą przed rozpoczęciem pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.
6. W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie zgłoszeniowej lub ma się udać do domu samodzielnie, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualną datą. Nie ma możliwości wypuszczania dziecka do domu na telefoniczną prośbę rodzica lub przez osobę nieupoważnioną.
7. Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców /opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców /opiekunów prawnych. Rodzice /opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo, jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, a dziecko ma ukończone 7 lat. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze ze szkoły do domu.
9. W sytuacji, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły w godzinach popołudniowych i wraca po zajęciach do świetlicy, rodzic zobowiązany jest do napisania oświadczenia upoważniającego instruktora tych zajęć do odbierania dziecka ze świetlicy i przyprowadzania do niej z powrotem.
10. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 17.30.
11. Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca pobytu grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic /osoba upoważniona dotarła na miejsce pobytu grupy i podpisała kartę odbioru.
12. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI, GDY RODZIC/PRAWNY OPIEKUN ODBIERAJĄCY DZIECKO ZE ŚWIETLICY MOŻE BYĆ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNEGO ŚRODKA PSYCHOAKTYWNEGO
1. W przypadku podejrzenia, że rodzic/opiekun prawny jest pod wpływem alkoholu, stanowczo odmawiamy wydania dziecka.
2. Wyjaśniamy powody tej odmowy w sposób grzeczny, ale stanowczy.
Jeżeli rodzic/ opiekun kategorycznie odmawia wezwania innej osoby – wzywamy Ją sami.
3. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun kategorycznie żąda wydania dziecka i nie stosuje się do wcześniejszych próśb, to:
a) powiadamiamy kierownika świetlicy i dyrektora placówki i postępujemy zgodnie z ich zaleceniami,
b) prosimy o wsparcie innych pracowników szkoły,
c) wzywamy patrol szkolny lub policję i postępujemy zgodnie z poleceniami służb.

PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY RODZICE LUB OPIEKUNOWIE NIE ODEBRALI DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO GODZINY 17.30
1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 30 minut.
3. Gdy taka sytuacja powtarza się, rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
4. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje dyrektora szkoły i kierownika świetlicy o zaistniałej sytuacji.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie mu dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W ŚWIETLICY SP NR 166 W WARSZAWIE
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze, gry przenośne (PSP) i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu.
3. Telefon komórkowy nie może być włączony na zajęciach świetlicowych. Można korzystać z niego wyłącznie za zgodą nauczyciela-wychowawcy w szczególnych sytuacjach.
4. Nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
5. Nie wolno nagrywać przebiegu zajęć bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i z dyktafonu czy odtwarzacza MP3 (MP4), jak i innych urządzeń rejestrujących.
6. W czasie trwania zajęć świetlicowych nie można korzystać z odtwarzaczy MP3 (MP4), nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w plecaku szkolnym.
7. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel zobowiązuje ucznia do wyłączenia telefonu i schowania go w plecaku.
8. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkoły. Uczeń ma również możliwość skontaktowania się z rodzicami w powyższy sposób.
9. Wszelkie próby permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZACHOROWANIA UCZNIA NA KOWID19 W ŚWIETLICY SP NR 166 W WARSZAWIE

1.Jeżeli w świetlicy szkolnej dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
2.Dziecko z niepokojącymi objawami znajduje się pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
3.Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze świetlicy) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
4.Rodzic/ opiekun prawny zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu 
u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania go ze świetlicy.
5.Rodzic/ opiekun prawny po odebraniu ze świetlicy dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
6.Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.
.

 

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 166 IM. ŻWIRKI I WIGURY W WARSZAWIE

 

 1. Właścicielem boiska jest m.st. Warszawa. Obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz  zajęć rekreacyjno – sportowych ,w czasie których uczestnicy ubrani są w obuwie sportowe.
 3. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 166.
 4. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Podczas zajęć organizowanych przez Szkołę w godzinach 8.00 – 17.30 za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub pełniący dyżur w czasie przerwy międzylekcyjnej.
 6. Korzystanie z boiska dla okolicznych mieszkańców jest możliwe jeżeli nie są prowadzone zajęcia organizowane przez Szkołę . W okresie od 1 kwietnia do 31 października także w soboty i niedziele.
 7. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć organizowanych przez Szkołę, za bezpieczeństwo wszystkich osób, które nie ukończyły 18 roku życia, przebywających na boisku szkolnym odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Wszelkie uszkodzenia boiska lub jego urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Kierownika Gospodarczego lub pracownika obsługi Szkoły.
 9. Stan techniczny obiektu sportowego kontrolują na bieżąco: nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, konserwator oraz Kierownik Gospodarczy.
 10.  Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 11.  Furtka prowadząca na boisko szkolne zamykana jest o godz. 20.00.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • niszczenia wszelkich urządzeń,
 • wspinania się po ogrodzeniu oraz konstrukcjach koszowych i bramkach,
 • niszczenia zieleni i ławek,
 • jazdy po boisku pojazdami ( rowerem, hulajnogą, deskorolką itp.),
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zaśmiecania terenu.
 1. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku
   i przestrzegania powyższego regulaminu.
 2. W sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia oraz niestosowania się do powyższego regulaminu nauczyciel lub pracownik obsługi szkoły powiadamia Straż Miejską lub Policję.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40, 01 – 198 Warszawa.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl

 

 1. Monitoringiem wizyjnym w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie objęto: teren wokół placówki, boiska szkolne, wejścia do budynku, korytarze, szatnię.

 

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a. Ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

 1. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Font Resize
KOLOR