Procedury

Procedury

Procedura organizacji pracy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury
w Warszawie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

I.        Cel

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy oddziału przedszkolnego
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 

II.       Zakres procedury

 

Procedurę stosuje się w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

 

III.     Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

 

IV.   Postanowienia ogólne

 

 

1.      Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.      Dziecko może być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i z niego odbierane  przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 

3.      Na terenie oddziału przedszkolnego ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się do stosowania przez nich środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.      Przebywanie osób z zewnątrz  możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

Rodzice/ opiekunowie prawni odprowadzają dzieci tylko do przestrzeni wspólnej wskazanej przez dyrektora szkoły (nie wchodzą do boksów). Uczniowie samodzielnie przemieszczają się do sali lekcyjnej.

 

Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców/opiekunów prawnych z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m podczas odbioru dziecka bądź w celu udania się do sekretariatu.

5.      Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

6. Wychowawcy oddziału przedszkolnego ustalają sposoby szybkiej komunikacji 
z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Rekomenduje się kontakt telefoniczny oraz poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

V.          Higiena i dezynfekcja

 

1.       Wszystkie dzieci i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2.       Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Należy zachować dystans w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarz, szatnia, pokój nauczycielski) i stosować ochronę ust i nosa. (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki).

3.       Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4.       Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

5.       Przestrzega się zaleceń producenta środka   dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

6.       Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,
w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

7.       Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu   
(Załącznik nr 2 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).

8.       Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

9.       Przy wejściu do szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych        
(Załącznik nr 3 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).

10.   W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

11.   W przypadku korzystania przez dzieci lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych szkoła zapewnia pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ (Załącznik nr 4 – Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek).

12.   Z sali, w której przebywają dzieci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

 

VI. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

 

1.      Jedna grupa przebywa w  wyznaczonej i stałej sali.

2.      Salę, w której odbywają się zajęcia wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

3.      Do grupy przyporządkowani są, ci sami opiekunowie.

4.      Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce.

5.      Dzieci nie udostępniają kolegom/koleżankom swoich podręczników i przyborów.

6.      Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów (Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby nie wymieniały się zabawkami a rodzice/opiekunowie prawni powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję).

7.      Ustala się stałe godziny spożywania posiłków.

8.      Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

9.      Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Organizuje się wyjścia w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 

VII.   Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 

1.      Korzystanie z innych dystrybutorów wody odbywa się pod nadzorem opiekuna
i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

2.      Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni.

3.      Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4.      Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

5.      Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

6.      Segreguje się zużyte pojemniki i sztućce.

7.      Ze stołówki usuwa się zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.

8.      Dania są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

9.      Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych, a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte zgodnie z zaleceniami w pkt. 5.

VIII.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 

1.      Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min.
2
m odległości.

2.      Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3.      Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 

jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi powyżej 38°C należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

            (Załącznik nr 5 do procedury –  Instrukcja pomiaru temperatury.

Zgoda na pomiar temperatury)

 

4.      Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5.      Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6.      Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7.      Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8.      Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.

9.      Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o zaistniałej sytuacji.

10.  Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11.  Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

IX.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 

1.       Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 

a)      kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b)      zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c)      do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d)     o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

2.       Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.

3.       Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4.       W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5.       Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.

6.       Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7.       Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8.       Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 

 

X. Potwierdzenie zakażenia SARS – Co-V2 na terenie szkoły

 

1.      Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2.      Dyrektor szkoły/placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.

3.      W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4.      Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5.      Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 

XI.     Postanowienia końcowe

 

1.       W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.

2.       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul.
J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

 

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900

 

Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej
nr 166 im. Żwirki i Wigury
w Warszawie od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych
w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

I.        Cel

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 

II.       Zakres procedury

 

Procedurę stosuje się w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

 

III.     Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie.

 

IV.   Postanowienia ogólne

 

 

1.      Do szkoły  może  uczęszczać uczeń  bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.      Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.      Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązuje się do stosowania przez nich środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.      Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

Rodzice/ opiekunowie prawni odprowadzają dzieci tylko do przestrzeni wspólnej wskazanej przez dyrektora szkoły (nie wchodzą do boksów). Uczniowie samodzielnie przemieszczają się do sal lekcyjnych.

 

Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców/opiekunów prawnych z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m podczas odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej bądź w celu udania się do sekretariatu.

5.      Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

6.  Wychowawcy klasy/oddziału przedszkolnego ustalają sposoby szybkiej komunikacji  z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Ustala się kontakt telefoniczny oraz poprzez dziennik elektroniczy.

7.W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

 

 

 

V.          Higiena i dezynfekcja

 

1.       Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2.       Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Należy zachować dystans
w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarz, szatnia, pokój nauczycielski) i stosować ochronę ust i nosa. (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki).

3.       Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4.       Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

5.       Przestrzega się zaleceń producenta środka   dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

6.       Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,
w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

7.       Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu   
(Załącznik nr 2 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).

8.       Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

9.       Przy wejściu do szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych        
(Załącznik nr 3 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).

10.   W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

11.   W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych szkoła zapewnia pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ (Załącznik nr 4 – Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek).

12.   Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

VI. Organizacja pracy szkoły

 

1.      Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

2.      Zachowuje się ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.      Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali, z wyjątkiem takich przedmiotów jak: informatyka, fizyka, chemia i wychowanie fizyczne.

4.      Sale lekcyjne oraz części wspólne wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

5.      W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie w czasie przerw nie przemieszczają się między korytarzami, spędzają czas przy swojej sali.

6.      W klasach IV – VIII uczniowie spędzają przerwy na korytarzach przy salach,

w których odbywają się zajęcia.

7.      W miarę możliwości organizuje się przerwy dla uczniów na świeżym powietrzu.

8.      Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

9.      Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone,
 z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

10.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

11.  Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

12.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów (Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby nie wymieniały się zabawkami          a rodzice/opiekunowie prawni powinni zadbać o ich regularne czyszczenie
i dezynfekcję).

13.  Ustala się stałe godziny spożywania posiłków przez uczniów z poszczególnych klas.

14.  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.

15.  Do regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.

16.  Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposaża się
 w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

17.  Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

18.  Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

 

VII.   Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 

1.      Korzystanie z  dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

2.      Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni.

3.      Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4.      Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

5.      Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

6.      Segreguje się zużyte pojemniki i sztućce.

7.      Ze stołówki usuwa się zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.

8.      Dania są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

9.      Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych, a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte zgodnie z zaleceniami w pkt. 5.

 

VIII.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 

1.      Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2
m odległości.

2.      Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

 

3.      Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 

- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi powyżej 38°C należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

                        (Załącznik nr 5 do procedury –  Instrukcja pomiaru temperatury.

Zgoda na pomiar temperatury)

 

4.      Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5.      Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6.      Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7.      Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.

9.      Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o zaistniałej sytuacji.

10.  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11.  Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 

IX.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

1.       Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

 

a)      kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b)      zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c)      do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d)     o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

2.       Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.

3.       Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby (Załącznik nr 3 do procedury – zgoda na pomiar temperatury)

4.       W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5.       Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.

6.       Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7.       Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8.       Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 

 

X. Potwierdzenie zakażenia SARS – Co-V2 na terenie szkoły

 

1.      Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2.      Dyrektor szkoły/placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.

3.      W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4.      Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5.      Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 

 

XI.     Postanowienia końcowe

 

1.       W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.

2.       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul.
J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

 

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,

 

Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,

 

Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900

 

Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

 

 

 

    

 

 

 

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 166 IM. ŻWIRKI I WIGURY W WARSZAWIE

 

 1. Właścicielem boiska jest m.st. Warszawa. Obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz  zajęć rekreacyjno – sportowych ,w czasie których uczestnicy ubrani są w obuwie sportowe.
 3. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 166.
 4. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Podczas zajęć organizowanych przez Szkołę w godzinach 8.00 – 17.30 za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub pełniący dyżur w czasie przerwy międzylekcyjnej.
 6. Korzystanie z boiska dla okolicznych mieszkańców jest możliwe jeżeli nie są prowadzone zajęcia organizowane przez Szkołę . W okresie od 1 kwietnia do 31 października także w soboty i niedziele.
 7. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć organizowanych przez Szkołę, za bezpieczeństwo wszystkich osób, które nie ukończyły 18 roku życia, przebywających na boisku szkolnym odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Wszelkie uszkodzenia boiska lub jego urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Kierownika Gospodarczego lub pracownika obsługi Szkoły.
 9. Stan techniczny obiektu sportowego kontrolują na bieżąco: nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, konserwator oraz Kierownik Gospodarczy.
 10.  Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 11.  Furtka prowadząca na boisko szkolne zamykana jest o godz. 20.00.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • niszczenia wszelkich urządzeń,
 • wspinania się po ogrodzeniu oraz konstrukcjach koszowych i bramkach,
 • niszczenia zieleni i ławek,
 • jazdy po boisku pojazdami ( rowerem, hulajnogą, deskorolką itp.),
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zaśmiecania terenu.
 1. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku
   i przestrzegania powyższego regulaminu.
 2. W sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia oraz niestosowania się do powyższego regulaminu nauczyciel lub pracownik obsługi szkoły powiadamia Straż Miejską lub Policję.

 

Regulamin organizacji pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 166

im. Żwirki i Wigury w Warszawie

z dnia 1 września 2021 r.

 

§ 1

Przepisy wstępne

Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie. Został opracowany na podstawie:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 166 im. Wirki i Wigury w Warszawie.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.     
2. Mieści się w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych odpowiednio do realizacji powierzonych jej zadań.
3. Działalnością świetlicy kieruje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły           .
4. Wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel ustala szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy przez uczniów.        
5. Praca świetlicy przebiega w oparciu o własny, roczny plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

§ 3

Cele i zadania świetlicy

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 

 

§ 4

Zadania szczegółowe

1. Zapewnienie uczniom opieki po zakończeniu przez nich zajęć lekcyjnych do czasu wyjścia uczniów do domu lub odebrania ich przez rodziców/opiekunów prawnych (osoby upoważnione).
2. Organizowanie zespołowej nauki. Umożliwienie odrabiania zadań domowych. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.      
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu
i środowisku lokalnym).        
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym, reedukatorem i psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.      
5.Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu, organizowanie gier
i zabaw w pomieszczeniu świetlicy i na boisku szkolnym. 
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
7. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w świetlicy.
8. Zapewnienie opieki uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii i naukę pływania na basenie (w czasie pracy świetlicy).

 

§ 5

Założenia organizacyjne

1. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia, gwarantujące prawidłową działalność świetlicy.
2. Prawa i obowiązki wychowawców świetlicy określa Statut Szkoły.      
3. Nabór dzieci do świetlicy odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji.    
4. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 - 17.30.         
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych  nie przekraczających 25 osób, zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

6. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: - dzienniki zajęć wychowawczych, - roczny plan pracy świetlicy szkolnej, - ramowy rozkład dnia, - tygodniowy plan pracy
w blokach tematycznych, opracowany przez wychowawców danej grupy zgodnie z planem rocznym świetlicy, - karty świetlicowe, - listy obecności i odbioru dzieci w świetlicy szkolnej.
7. Wydatki na potrzeby świetlicy w całości są pokrywane z dobrowolnych wpłat rodziców na konto Rady Rodziców oraz ze środków szkolnych.        
8. Wydatki świetlicy obejmują: zakup gier, zabawek, materiałów piśmienniczych, plastycznych i dekoracyjnych, książek, sprzętów, innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć
z uczniami.     
9. Rezygnację z opieki w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela.   
10. Za szkody wyrządzone przez dzieci w świetlicy szkolnej odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy.

 

§ 6

Zasady rekrutacji dzieci do świetlicy

1. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty świetlicowej, składanej corocznie w świetlicy lub w sekretariacie szkoły.           
2. Rekrutacja odbywa się do 31 maja roku poprzedzającego dany rok szkolny, a nabór uczniów przyszłych klas pierwszym odbywa się w terminie do 20 czerwca roku poprzedzającego dany rok szkolny. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się do 10 września danego roku szkolnego.
3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach. 
4. Karty świetlicowe można pobrać bezpośrednio od nauczycieli lub w sekretariacie szkoły.
5. Rodzice dzieci/ opiekunowie prawni uczniów klas IV-VIII, którzy nie uczęszczają na  lekcje religii zobowiązani są do złożenia kart świetlicowych.

 

 

 

 

§ 7

Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy

 1. Prawa i obowiązki ucznia określają zapisy w Statucie Szkoły.  
2. Wychowanek świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

- aktywnego udziału w zajęciach,     
 - zgłoszenia wychowawcy każdorazowego wyjścia z sali,
- dbania o porządek i wystrój świetlicy,       
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych oraz w czasie pobytu w stołówce szkolnej,
- respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,           
- pozostawiania tornistra, ubrania wierzchniego oraz obuwia w worku w wyznaczonym miejscu,
- przestrzegania regulaminu świetlicy i zasad bezpieczeństwa.      
3. Każdy wychowanek świetlicy może być nagrodzony za:

 - aktywny udział w zajęciach świetlicowych,         
- sumienne wypełnianie obowiązków wychowanka,           
 - wzorową postawę wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów,      
- osiągnięcia w konkursach,  
 - udział w pracach społecznych i akcjach charytatywnych.
4. Sposób nagradzania wychowanków:

- ustna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy, 
 - pisemna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy,       
- nagroda rzeczowa,  
- dyplom.       
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu pracy świetlicy przewidziane są kary zapisane w Statucie Szkoły.
6. Wychowawca klasy przy ocenie zachowania dziecka uwzględnia również opinię         wychowawcy świetlicy.

 

 

 

§ 8

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość współdecydowania o procesie wychowawczo-opiekuńczym, któremu podlega ich dziecko.           
2. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania czasu pracy świetlicy.
3. Rodzice opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania do świetlicy dzieci zdrowych oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.          
4. Rodzice / opiekunowie  zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu pracy świetlicy i stosować się do ujętych w nim zasad.

 

§ 9

Zasady odbierania i przyprowadzania przez nauczycieli uczniów uczęszczających

do świetlicy z klas I – III

1.Nauczyciel zobowiązany jest do odbierania uczniów ze świetlicy przed lekcją
i przyprowadzania ich do świetlicy po lekcjach.      
2. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy, ilu uczniów w niej pozostawia.
3. Do odbierania i przyprowadzania uczniów (na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców /prawnych opiekunów do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące zajęcia dodatkowe.
4. W przypadku zmiany godzin zajęć lekcyjnych czy wyjścia na wycieczkę wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować Dyrektora szkoły o zaistniałej zmianie.        
5. W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychotropowego, wychowawca świetlicy informuje o fakcie Dyrektora szkoły. Dyrektor zobowiązuje rodzica/ opiekuna prawnego do przedstawienia zaświadczenia z Policji o braku przeciwskazań do odebrania dziecka.

 

 

 

§ 10

Zasady przy zwalnianiu dziecka na zajęcia dodatkowe. Zasada dotyczy postępowania
w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać

1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/prawnego opiekuna zawierającą zgodę na wyjście, podanie nazwy zajęć dodatkowych, godzin oraz nr sali, w jakich się one odbywają.   
2. Bez spełnienia powyższego warunku, dziecko nie będzie mogło być zwolnione ze świetlicy na dodatkowe zajęcia.           
3. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy, odnotowuje na liście obecności - nieobecność ucznia, pisząc przy tym, na jakie zajęcia uczeń został zwolniony.            
4. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w segregatorze z upoważnieniami.
5.Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie telefonu od       rodziców/prawnych opiekunów.    
6. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie (rodzice/ prawni opiekunowie).

 

§ 11

Zasady sprawowania opieki nad uczniami w dni wolne od zajęć dydaktycznych

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia opiekę uczniom na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.           
2. Wychowawca klasy zgłasza liczbę dzieci do Dyrektora szkoły na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

 

 

 

 

 

§ 12

Zasady postępowania w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy szkolnej
 bez pozwolenia

1. Wychowawca świetlicy powiadamia Dyrektora szkoły, wychowawcę klasy i rodziców
o samowolnym opuszczeniu świetlicy przez ucznia.           
2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.
3.Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.      
4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z rodzicami.           
5. Nagminne opuszczanie świetlicy bez pozwolenia może skutkować włączeniem pedagoga szkolnego i instytucji wspierających szkołę.

 

 

Font Resize
KOLOR